0476 22 27 33 

AssurMiFID - gedragsregels - duurzaamheid

In het kader van de naleving van de “AssurMiFID-gedragsregels” deelt LV Consult bv nog volgende informatie mee: 

  1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling. Het kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. LV Consult bv is erkend door de FSMA (erkenningsnummer 112282A en KBO 0538.587.748) om volgende takken uit te oefenen: 01a, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10a, 10b, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
  2. Informatie over het belangenconflictenbeleidDe AssurMiFID-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. 
  3. VergoedingVoor onze diensten van verzekeringsbemiddeling wordt in beginsel een vergoeding ontvangen van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijzondere taken ingevuld door het kantoor. Tot slot is het mogelijk dat LV Consult bv een vergoeding betaalt aan een derde omwille van het feit dat deze derde een klant aanbrengt. Deze betalingen zijn conform met de FSMA-mededeling van 20 februari 2009 over relatieaanbrengers en de regelgeving hieromtrent. Voor meer informatie, contacteer ons. In ons vergoedingsbeleid wordt geen vergoeding toegekend die een belangrijk effect heeft op duurzaamheidsrisico’s.
  4. Duurzaamheid. LV Consult bv ambieert om de Verordening 2019/2088 betreffende de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zo goed mogelijk na te leven en toe te passen in de praktijk. Doordat de wetgeving terzake nog niet volledig is uitgerold, is op vandaag nog niet alle informatie beschikbaar. Hierdoor kunnen we op dit ogenblik in ons advies betreffende verzekeringen met beleggingscomonent geen rekening houden met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, de eerbiediging van de mensenrechten, de bestrijding van corruptie en van omkoping. Op dit moment integreren wij slechts beperkt de duurzaamheidsrisico’s in ons advies inzake verzekeringen met beleggingscomponent. De duurzaamheidsrisico’s zijn alle gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Wij houden rekening met deze duurzaamheidsrisico’s in die zin dat wij de informatie van de verzekeringsmaatschappij in dat verband ter beschikking stellen van de klant. Sowieso probeert LV Consult om duurzaamheid niet enkel toe te passen in productaanbod maar ook in de dagelijkse werking. 
  5. Klantenfiche en behoeftenanalyse. Om u advies te kunnen geven, stellen we een klantenfiche op en gaan we na wat uw verlangens en behoeften zijn. Indien dit advies een verzekering met een beleggingscomponent betreft, gaan we naast uw verlangens en behoeftes ook na hoe het is gesteld met uw kennis en ervaring op het vlak van verzekeringen met een beleggingscomponent. Ook gaan we na wat uw financiële situatie is, met inbegrip van uw vermogen om verliezen te dragen, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie, om ons in staat te stellen u de verzekeringen met een beleggingscomponent te kunnen aanbevelen, die voor u geschikt zijn en die stroken met uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Daarvoor zal u de vragen in de klantenfiche met betrekking tot het financieel overzicht dienen te beantwoorden en te ondertekenen.
  6. LV Consult bv engageert zich om de toepasselijke wetgeving strikt na te leven en zal in dit kader bijvoorbeeld enkel producten in het aanbod opnemen die door de FSMA goedgekeurd zijn.
  7. De voertaal van het kantoor is Nederlands. Dit is bijgevolg de taal waarin alle communicatie zal gevoerd worden en waarin alle documenten, polissen, brochures etc opgesteld zijn. Indien klanten toch opteren om bediend te worden in het Frans of Engels, dan zal dit naar best vermogen gebeuren door LV Consult bv maar enkel Nederlandstalige communicatie zal uiteindelijk als rechtsgeldige basis kunnen dienen.