0476 22 27 33 

tak 26

kapitalisatieverrichtingen van tak 26

 

Tak26-verzekeringen zijn eigenlijk “kapitalisatieverrichtingen” en zijn wegens het ontbreken van een “verzekerde” geen beleggingsverzekeringen in de zuivere betekenis van het woord.

Door het ontbreken van een verzekerde persoon, is de belegging niet afhankelijk van het leven of het overlijden van dit “verzekerde hoofd”, en bijgevolg kan ook geen begunstigde voor deze situaties aangeduid worden.

Kapitalisatieverrichtingen van tak26 zijn niet onderworpen aan de premietaksen van 2% (voor natuurlijke personen) of 4,4% (voor rechtspersonen): een belangrijk voordeel !

Meestal worden deze kapitalisatiecontracten onderschreven door rechtspersonen (vennootschappen, openbare besturen, vzw’s,...) die in alle veiligheid hun geld wensen te beleggen. Immers er is kapitaalsgarantie alsook gewaarborgde intrestvoet. Met daarbovenop de mogelijkheid tot een jaarlijks variabele winstdeling.

Een belangrijke troef voor een vennootschap die belegt in een tak26 is dat een tak26 voor de berekening van de notionele intrestaftrek niet in mindering dient gebracht te worden van het eigen vermogen. De notionele intrestaftrek blijft behouden!

Troeven:

  • ik werk samen met meerdere levensverzekeringsmaatschappijen in tak26 zodat naargelang de concrete behoefte en situatie één of meerdere voorstellen kunnen gedaan worden. Op die manier kunnen liquiditeit, rendement, en veiligheid met elkaar verzoend worden, dikwijls via spreiding over verschillende maatschappijen.