0476 22 27 33 

Disclaimer, GDPR en Privacyverklaring

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan deze website www.pensioenraadgever.be verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door LV CONSULT bv, ondernemingsnummer 0538.587.748 en met FSMA erkenning 112282AcB en heeft tot doel informatie te verstrekken. 

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

LV CONSULT bv zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

LV CONSULT bv kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.     

LV CONSULT bv kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd. Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld. Niettemin kan LV CONSULT bv niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen een en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus manifesteert of enig ander geval van overmacht.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze hebben enkel tot doel de bezoeker zijn verkeer op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van LV CONSULT bv geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. LV CONSULT bv kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. LV CONSULT bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. LV CONSULT bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan LV CONSULT bv of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van LV CONSULT bv is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De via deze website ingezamelde persoonsgegevens kunnen door LV CONSULT bv, als verantwoordelijke voor de verwerking, mits naleving van de Belgische privacy- en GDPR-wetgeving, worden verwerkt met het oog op, en binnen het kader van het verlenen en het beheer van verzekeringsdiensten, in het algemeen, met inbegrip van het beheer van het cliëntenbestand, het opmaken van statistieken en - behoudens uw uitdrukkelijk en kosteloos verzet - de commerciële promotie van verzekeringsproducten en diensten.

LV CONSULT bv zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover in hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet.

In het kader van de GDPR-regelgeving moet u kennis geven van volgende informatie: U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren, of, indien toegelaten door de wet of regelgeving, gegevens te laten schrappen. U kunt tevens verzet aantekenen tegen het gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens voor commerciële prospectie en direct marketing. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, kan dit. Iedere communicatie ivm het gebruik en de verwerking van deze gegevens dient u te richten per aangetekend schrijven aan LV CONSULT bv, t.a.v. de bestuurder, De Linde 103 te 8310 Sint-Kruis. LV CONSULT bv beschikt over een register van gegevensverwerking, uw gegevens worden veilig beheerd en opgeslagen, en LV CONSULT bv neemt als goeie huisvader maatregelen ter bescherming van de ingezamelde data, zowel elektronisch als fysiek.

Deze disclaimer kan door LV CONSULT bv worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Laatste update van deze tekst: 30 juni 2023 (daarvoor op 22 april 2021)